Ripper
Thông tin cá nhân
Ripper
Amousse
Nam
16/01/2016
Ăn bám
02/04/2016
Thông tin liên hệ
Hải Phòng