ReikaDX
Thông tin cá nhân
ReikaDX
Idaina Hikari
Không xác định
22/03/2000
Dịch Giả
09/04/2020
Thông tin liên hệ
https://playerduo.com/idainahikari
Chỉ dịch manga và làm các video liên quan đến AMV, Lyrics