dragon1910
Thông tin cá nhân
dragon1910
KiritoxAsuna
Nam
19/10/1993
2D Animator
Thông tin liên hệ
Đà Nẵng
******
MANGA FOREVER